ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച .. The sight I saw..

ഒരു യാത്രാമദ്ധ്യേ ഞാൻ കണ്ട മനോഹരമായ കാഴ്ച. “ഒന്ന് നോക്കിയേ ഈ പൂക്കൾക്ക് എന്തൊരു ഭംഗിയല്ലേ?” പ്രകൃതി എന്നും എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ എന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുകയും അതേപോലെ തന്നെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്താന്നല്ലേ? ഈ പടത്തിലേക്കു ഒന്നൂടെ…

നമ്മുടെ വലിയ പിഴ..

ചിലതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പറയാതെ വയ്യ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി കാണുന്ന വാർത്തകൾ വളരെയധികം മനസ്സ് മുറിപ്പെടുത്തുന്നുന്നവയാണ്. Truly devastating.. പെൺമക്കള് വെറും കച്ചവട ചരക്കാണോ? പൈസ കൊടുത്തു വിൽക്കാൻ ചിലർ, പൈസ ഡിമാൻഡ് ചെയ്‌തു വാങ്ങാൻ ചിലർ. എന്നിട്ടോ ഒരു ആത്മഹത്യാ…